Medlemsinfo

Bli medlem
Vossevangen CK er ein klubb som passar alle syklistar. Me har to fellestreningar i veka der me har godt opplegg som ivaretek alle. Meld deg inn til: vossevangenck@gmail.com og ta med fylgjande informasjon: 1) namn, 2) fødselsdato, 3) adresse og 4) telefon (når me har registrert deg vil du få stadfesting på e-post og tilsendt medlemskontingent i posten).

Medlemssatsane er: hovudmedlem kr 300,- familiemedlem kr 450,- ungdomsmedlem kr 100,- og støttemedlem kr 100,- (medlemmer under 20 år er anten inkludert i familiemedlem eller ungdomsmedlem). Velkomen som medlem! Betaling skjer til kontonr: 3480.11.59526

Stønadsordningar for Vossevangen CK
Vossevangen CK har som overordna mål å fremja sykkelsport og triatlon på både mosjons- og aktivt nivå. Klubben har difor stønadsordningar for å hjelpa medlemmane økonomisk. Klubben stør opp om både breidde- og elitesatsing (ungdomsstipendet som klubben har delt ut tidlegare er no inkludert i sjølve reglane for tildeling).

Klubben sin målsetnad med stønadsordninga er å fremja gode resultat slik at klubben og støttespelarane våre vert utmerka på ein positiv måte, og i tillegg motivera til trening og økt merksemd rundt sykling og triatlon.

Som utgangspunkt for tildeling av stønad, har klubben fylgjande grunnregel: All stønad vil vera knytt til medlem som har lisens i Vossevangen CK og som syklar med Vossevangen CK si klubbdrakt. Klubbdrakta skal vera komplett og av siste utgåve.
Søknadsfrist er 31. desember for komande sesong og tildeling skjer normalt på fyrste styremøte på nyåret. Styret tek atterhald om tilstrekkeleg økonomi. Reglane kan endrast på årsmøtet.
Breidde (all støtte krev at ein startar i tevlinga):
 • Alle klubbmedlemmar får dekka påmeldingsavgift til Seksvassrunden
 • Klubben stør reiseutgifter til ritt på Vestlandet (inkl. Valdres og Hallingdalen), med 1,5 NOK / km og bompengar (Gjeld ikkje Bergen-Voss). 
 • Reiseutgifter til ritt lenger vekke kan og støttast, men berre etter førehandsgodkjenning frå styret. Skal du lenger avgarde på ritt, send ei melding til vossevangenck@gmail.com og spør oss om dette. 
 • Klubben stør påmelding til alle offisielle sykkelritt i heile Noreg, med tre unntak; Bergen-Voss, Voss-Geilo og Birkebeinsrittet. 
For attendebetaling skal ein nytta fylgjande skjema som skal sendast til kasserar:

https://www.dropbox.com/sh/b28jme2hylbd41g/AAB3DQjQH1w9RNM3BDo5L84ea?oref=e

(Brukarrettleiing; viss du ikkje har dropbox, får du melding om å oppretta konto. Det treng du ikkje å gjere, du kan berre klikka på "nei takk, fortsett til nedlasting" nede på sida.)

Elite:
 • Utøvarar som ynskjer å satsa meir aktivt, kan søkja klubben om økonomisk stønad til dette
 • Stønaden kan nyttast til reise, opphald, påmelding og lisens (ikkje til kjøp av utstyr)
 • Vilkår ein legg vekt på ved tildeling:
      o Resultat frå tidlegare år
      o Alder og utviklingspotensiale
 • Alle utøvarar som får tildelt stønad skal signera kontrakt med klubben før utbetaling kan skje. Utbetaling vil berre skje om villkåra i kontrakt er oppfylt.
 • Utøvarar med lisens i Vossevangen CK som i tillegg har kommersiell og/eller sportsleg tilknyting til andre  team/sponsorlag vil verta prioritert bak dei som satsar for fullt gjennom klubben.

Klede

Me har flotte sykleklede. Leveradør for klede er for tida Bioracer. Me tingar i utgagspunktet klede om våren, men andre tidspunkt vil kunne verta gjennomført ved behov. Klubben stør opp med 50% rabatt på allereie noko rabattert klubbpris. Nettbutikken er oppdatert med dette. For storleikar oppmodar me å nytte Bioracer sine eigne tabellar som ein finn i nettbutikken!